رشد 43 درصدی توليد كنسانتره سنگ آهن

رشد 43 درصدی توليد كنسانتره سنگ آهن
توليد كنسانتره سنگ آهن شركت های بزرگ معدنی در دو ماه نخست امسال 43 درصد افزايش يافته است.

رشد 43 درصدی توليد كنسانتره سنگ آهن