رزمایش پدافند زیستی فجر 96

رزمایش پدافند زیستی فجر 96
رزمایش پدافند زیستی در حوزه بهداشت هوانوردی امروز در فرودگاه امام خمینی برگزار شد.

رزمایش پدافند زیستی فجر 96