رایزنی های ظریف و امیر کویت

رایزنی های ظریف و امیر کویت
وزیر امور خارجه با امیر کویت دیدار کرد .

رایزنی های ظریف و امیر کویت