رایزنی نماینده پوتین در تهران

رایزنی نماینده پوتین در تهران
با نزدیک شدن دور دیگری از مذاکرات صلح سوریه در آستانه؛ نماینده ویژه پوتین به تهران سفر کرد.

رایزنی نماینده پوتین در تهران