راه اندازی قطار فوق العاده رجا برای مشهد

راه اندازی قطار فوق العاده رجا برای مشهد
شركت حمل و نقل ريلي رجا، قطار فوق العاده براي مسير مشهد مقدس راه اندازي كرد.

راه اندازی قطار فوق العاده رجا برای مشهد