راه اندازی ایستگاه های تقویت فشار گاز در کاشان

راه اندازی ایستگاه های تقویت فشار گاز در کاشان
با حضور معاون اول رئیس جمهور در کاشان از پنج ایستگاه تقویت فشار خط هشتم انتقال گاز سراسری به بهره برداری رسید.

راه اندازی ایستگاه های تقویت فشار گاز در کاشان