رئیس جمهور فرانسه: هدف ما و ایران، روسیه و ترکیه مشترک است

رئیس جمهور فرانسه: هدف ما و ایران، روسیه و ترکیه مشترک است
رئیس جمهور فرانسه گفت: هدف مشترک ما با ایران، روسیه و ترکیه نابودی داعش است.

رئیس جمهور فرانسه: هدف ما و ایران، روسیه و ترکیه مشترک است