دو مهندس پرسپولیس برای 90 دقیقه حمله

دو مهندس پرسپولیس برای 90 دقیقه حمله
برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس به صورت ثابت از هردو ستاره بازیگردانش استفاده می کند.

دو مهندس پرسپولیس برای 90 دقیقه حمله