دو مدافع، دو هافبک و یک مهاجم در لیست خرید پرسپولیس

دو مدافع، دو هافبک و یک مهاجم در لیست خرید پرسپولیس

دو مدافع، دو هافبک و یک مهاجم در لیست خرید پرسپولیس