دور جدید گفتگوهای صلح سوریه

دور جدید گفتگوهای صلح سوریه
دور جدید گفتگوهای صلح سوریه که از دیروز در آستانه قزاقستان آغاز شده است امروز هم ادامه دارد.

دور جدید گفتگوهای صلح سوریه