دوربین هایی که به جای حفاظت، خیانت می کنند

دوربین هایی که به جای حفاظت، خیانت می کنند
نصب غیر اصولی توسط افراد غیر مجاز و عدم رعایت نکات امنیتی در نصب دوربین های مدار بسته موجب شده که حریم افراد ناامن تر شود.

دوربین هایی که به جای حفاظت، خیانت می کنند