دلیل عدم تمایل طارمی برای ماندن در پرسپولیس

دلیل عدم تمایل طارمی برای ماندن در پرسپولیس
مهاجم پرسپولیس تمایل چندانی برای ماندن در پرسپولیس ندارد.

دلیل عدم تمایل طارمی برای ماندن در پرسپولیس