دلیل صدای مهیب بزرگراه مدرس

دلیل صدای مهیب بزرگراه مدرس
معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران گفت: پارگی سیم برق فشار قوی علت صدای مهیب در بزرگراه مدرس بوده است.

دلیل صدای مهیب بزرگراه مدرس