دلخوری شدید استقلالی ها از چرش 180 درجه ای خرید جدید پرسپولیس!

دلخوری شدید استقلالی ها از چرش 180 درجه ای خرید جدید پرسپولیس!
مدیران استقلال هنوز هم از پرسپولیسی شدن شایان مصلح دلخور هستند و نمی توانند این موضوع را هضم کنند.

دلخوری شدید استقلالی ها از چرش 180 درجه ای خرید جدید پرسپولیس!