دستیار جدید علی کریمی معرفی شد

دستیار جدید علی کریمی معرفی شد
محسن سیدی به کادر فنی تیم نفت تهران اضافه شد.

دستیار جدید علی کریمی معرفی شد