دستیابی محققان ایرانی به اکسیر عمر میوه

دستیابی محققان ایرانی به اکسیر عمر میوه
دو محقق ایرانی به ترکیبی دست یافته اند که می تواند ماندگاری و عمر میوه ها را چندین ماه افزایش دهد.

دستیابی محققان ایرانی به اکسیر عمر میوه