دستگیری بزرگترین شبکه حرفه ای جعل چک

دستگیری بزرگترین شبکه حرفه ای جعل چک
باند جاعلان حرفه‌ای که دست به سرقت چند صد میلیونی از حساب های دولتی و شرکت های مختلف زده بودند در تجسس های میدانی و چند ساله پلیس آگاهی تهران دستگیر شدند.

دستگیری بزرگترین شبکه حرفه ای جعل چک