دستگاه قضایی از هجمه‌ ها نمی هراسد

دستگاه قضایی از هجمه‌ ها نمی هراسد
رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه و کارکنان آن به هیچ عنوان از هجمه‌های زیاده طلبان نمی هراسند و مسیر قانونی خود را با قاطعیت ادامه خواهند داد.

دستگاه قضایی از هجمه‌ ها نمی هراسد