دستور ویژه جهانگیری برای بهبود وضع ایمنی جاده‌های کشور

دستور ویژه جهانگیری برای بهبود وضع ایمنی جاده‌های کشور
معاون اول رئیس جمهور برای تهیه نقشه راه بهبود وضع ایمنی جاده های کشور دستور ویژه صادرکرد.

دستور ویژه جهانگیری برای بهبود وضع ایمنی جاده‌های کشور