در کشور هیچ تراریخته‌ای تولید نمی شود

در کشور هیچ تراریخته‌ای تولید نمی شود
رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد: نظارت کافی بر واردات دو محصول تراریخته وجود دارد، ضمن اینکه در داخل کشور هیچ محصول تراریخته ای تولید نمی شود.

در کشور هیچ تراریخته‌ای تولید نمی شود