دروازبان پرسپولیس تمرین را ترک کرد

دروازبان پرسپولیس تمرین را ترک کرد
دروازه بان کروات تیم پرسپولیس تمرین تیمش را ترک کرد.

دروازبان پرسپولیس تمرین را ترک کرد