«دره حوران» دره مرگ داعش

«دره حوران» دره مرگ داعش
با تنگتر شدن حلقه محاصره تروریست های داعش به 2 کیلومتری مرز سوریه تروریست ها به دره بزرگ حوران گریخته اند.

«دره حوران» دره مرگ داعش