درخواست البرغوثی برای اتحاد ملت و اسرای فلسطین

درخواست البرغوثی برای اتحاد ملت و اسرای فلسطین
مروان البرغوثی از اسرای معروف فلسطينی در زندان های صهیونیستی با ارسال نامه ای خواهان اتحاد ملت فلسطين و تقويت همبستگی با اسرای فلسطينی شد.

درخواست البرغوثی برای اتحاد ملت و اسرای فلسطین