درخواست آقامعلم از مهاجم پرسپولیس برای جذب بازیکن!

درخواست آقامعلم از مهاجم پرسپولیس برای جذب بازیکن!
سرمربی پیکان برای جانشین مناسب برای منشا حتی با خود این بازیکن هم تماس گرفته است.

درخواست آقامعلم از مهاجم پرسپولیس برای جذب بازیکن!