دختر ریشوی پرسپولیسی: در استادیوم از من فندک خواستند!

دختر ریشوی پرسپولیسی: در استادیوم از من فندک خواستند!
چالش بزرگ این روزهای فوتبال ایران نه ممنوعیت ورود بانوان به استادیوم که حضور یواشکی آنهاست.

دختر ریشوی پرسپولیسی: در استادیوم از من فندک خواستند!