دانشگاه گیلان متولی جمع آوری آلودگی های خزر

دانشگاه گیلان متولی جمع آوری آلودگی های خزر
یک شرکت دانش بنیان وابسته به دانشگاه گیلان، ازاین پس متولی جمع آوری آلودگی های نفتی ازسواحل دریای خزر خواهد شد.

دانشگاه گیلان متولی جمع آوری آلودگی های خزر