داعش مسئولیت دو انفجار دمشق را پذیرفت

داعش مسئولیت دو انفجار دمشق را پذیرفت
دو انفجار تروریستی دمشق در اواسط ماه جاری کار داعش بود.

داعش مسئولیت دو انفجار دمشق را پذیرفت