خوشبختی درهمین نزدیکی…

خوشبختی درهمین نزدیکی…
دیدن همت و اراده بعضی افراد به ظاهر ناتوان تلنگری است به ما انسان های به ظاهر توانمند که در دوست ها به دنبال خوشبختی هستیم نه همین نزدیکی ها…

خوشبختی درهمین نزدیکی…