خوزستان شرجی شد

خوزستان شرجی شد
شرجی هوا امروز در خوزستان بالا بود.

خوزستان شرجی شد