خرید تضمینی بیش از هشت میلیون تن گندم از کشاورزان

خرید تضمینی بیش از هشت میلیون تن گندم از کشاورزان
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از پرداخت 67 درصدی مطالبات گندمکاران در کشور خبر داد.

خرید تضمینی بیش از هشت میلیون تن گندم از کشاورزان