خریدهای جدید برانکو برای فصل بعد مشخص شد/ پرسپولیس رویایی می‌شود

خریدهای جدید برانکو برای فصل بعد مشخص شد/ پرسپولیس رویایی می‌شود
پرسپولیس دو گزینه‌ی خود را با موفقیت جذب کرد و باید برای خریدهای بعدی احتیاط بیشتری کند.

خریدهای جدید برانکو برای فصل بعد مشخص شد/ پرسپولیس رویایی می‌شود