خروج 6 هزار تلفن قاچاق از شبکه مخابرات

خروج 6 هزار تلفن قاچاق از شبکه مخابرات
­رئيس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي و گوشي تلفن همراه از پايان فرصت يكماهه و خروج 6 هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق از شبكه مخابرات خبر داد.

خروج 6 هزار تلفن قاچاق از شبکه مخابرات