خداحافظی بولت از دنیای قهرمانی

خداحافظی بولت از دنیای قهرمانی
یوسین بولت برای همیشه از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

خداحافظی بولت از دنیای قهرمانی