خداحافظی با قبوض کاغذی تلفن

خداحافظی با قبوض کاغذی تلفن
شرکت مخابرات ایران از حذف قطعی قبوض کاغذی تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران تا پایان سال جاری خبر داد.

خداحافظی با قبوض کاغذی تلفن