خبر 20 دوشنبه 16 مرداد 96

خبر 20 دوشنبه 16 مرداد 96
احتمال نظارت بیمه مرکزی بر صندوق‎های بازنشستگی/ دیدار رئیس جمهور با شمار دیگری از مقامات شرکت کننده در مراسم تحلیف/ برگه های سفید با امضای اجباری کارگران، روایتی سیاه از استثمار کارگران و چند خبر دیگر.

خبر 20 دوشنبه 16 مرداد 96