خبر های درست را از کجا پیگیری می کنید؟

خبر های درست را از کجا پیگیری می کنید؟
هنگام زلزله، اطلاع یافتن سریع و صحیح از اخبار برای همه، اولویت خاصی می یابد.
شما خبرهای زلزله تهران را از کجا پیگیری می کردید؟

خبر های درست را از کجا پیگیری می کنید؟