خبر خوب نقل و انتقالاتی برای هواداران سرخ در خصوص دو بمب جدید پرسپولیس

خبر خوب نقل و انتقالاتی برای هواداران سرخ در خصوص دو بمب جدید پرسپولیس
طاهری اعلام کرد قراردادهای بازیکنان جدید خود را بدون مشکل منعقد خواهند کرد،

خبر خوب نقل و انتقالاتی برای هواداران سرخ در خصوص دو بمب جدید پرسپولیس