خبری که منصوریان تکذیبش کرد

خبری که منصوریان تکذیبش کرد
سرمربی سابق آبی‌ها با باشگاه نساجی همکاری نمی‌کند.

خبری که منصوریان تکذیبش کرد