خاکسپاری گوينده پيشكسوت خبر راديو

خاکسپاری گوينده پيشكسوت خبر راديو
مرحومه سيمين صداقت گوينده پيشكسوت خبر راديو در منزلگاه ابدی ارام گرفت.

خاکسپاری گوينده پيشكسوت خبر راديو