خانم سرنشین، شاکی جدید پرونده مهدی قائدی؟!

خانم سرنشین، شاکی جدید پرونده مهدی قائدی؟!
تحقیقات در مورد پرونده تصادف مهدی قائدی و مرگ احمد رضا شاکر کماکان ادامه دارد و با وجود تکذیب های مکرر در روزهای نخست پای یک خانم هم به پرونده باز شد.

خانم سرنشین، شاکی جدید پرونده مهدی قائدی؟!