حومه حمص در کنترل ارتش سوریه

حومه حمص در کنترل ارتش سوریه
ارتش سوریه و نیروهای مقاومت با پیشروی در حومه حمص، چند منطقه راهبردی دیگر را به کنترل خود درآوردند.

حومه حمص در کنترل ارتش سوریه