حضور پدر مرحوم شاکر در تمرین استقلال و غیبت حسینی

حضور پدر مرحوم شاکر در تمرین استقلال و غیبت حسینی
پدر مرحوم احمد رضا شاکر در تمرین امروز تیم فوتبال استقلال حضور پیدا کرد.

حضور پدر مرحوم شاکر در تمرین استقلال و غیبت حسینی