حضورم در لیست مازاد پرسپولیس صحت ندارد/ استقلال پیشنهاد دهد حتی به آن فکر هم نمی کنم

حضورم در لیست مازاد پرسپولیس صحت ندارد/ استقلال پیشنهاد دهد حتی به آن فکر هم نمی کنم

حضورم در لیست مازاد پرسپولیس صحت ندارد/ استقلال پیشنهاد دهد حتی به آن فکر هم نمی کنم