حجت السلام قرائتی: ما گفتیم دوربینی نباشه، خدا گفت باشه به تو چه

حجت السلام قرائتی: ما گفتیم دوربینی نباشه، خدا گفت باشه به تو چه
حجت السلام قرائتی در دانشگاه تهران: ما گفتیم دوربینی نباشه، خدا گفت باشه به تو چه!

حجت السلام قرائتی: ما گفتیم دوربینی نباشه، خدا گفت باشه به تو چه