جولان هزاران موش ها در مجلس پاکستان

جولان هزاران موش ها در مجلس پاکستان
رئیس کمیسیون امنیت قضایی پاکستان که خبر وجود 50 هزار موش را رسانه ای کرد، می گوید مبارزه با موش ها شاید چند ماه یا چند سال طول بکشد.

جولان هزاران موش ها در مجلس پاکستان