جوجه هاتون رو شمردین؟!

جوجه هاتون رو شمردین؟!
وقتء شمردن جوجه هاست … شما جوجه هاتون رو شمردین ؟!

جوجه هاتون رو شمردین؟!