جنگ یا دفاع گجستان درمقابل ظلم ستم شاهی

جنگ یا دفاع گجستان درمقابل ظلم ستم شاهی
شاید این نخستین بار در تاریخ بود، که حکومتی مردم خودش را با هواپیماهای جنگی مورد حمله قرار می داد.

جنگ یا دفاع گجستان درمقابل ظلم ستم شاهی