جنگ دیپلماتیک میان ترکیه و اروپا

جنگ دیپلماتیک میان ترکیه و اروپا
اتحادیه اروپا سفیر ترکیه را برای توضیح درباره اظهارات تهدید آمیز رئیس جمهور این کشور احضار کرد.

جنگ دیپلماتیک میان ترکیه و اروپا