جمع آوری زباله های فضایی

جمع آوری زباله های فضایی
دانشمندان به زودی برای پاک سازی فضا طرح جمع آوری زباله های فضایی را اجرا خواهند کرد.
۰۷:۱۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ آذر


جمع آوری زباله های فضایی