جزئیات برنامه‌های تسهیل سفر زائران اربعین

جزئیات برنامه‌های تسهیل سفر زائران اربعین
شرایط سفر زائران اربعین برای دانش آموزان، دانشجویان و مشمولان تسهیل می شود.

جزئیات برنامه‌های تسهیل سفر زائران اربعین